هر کدام کشور ها دارای فرهنگ منحصر به خود می باشند که در جهان با آن فرهنگ شناخته می شوند. این فرهنگ ها همان آداب و رسوم هستند که نباید با فرهنگ های کشور های دیگر ادغام شوند
تا مردم کشور با مشکل مواجه نشوند. این امر باعث می شود که مردم با عواقب خطرناکی مواجه شوند که یکی از آن ها این است که زمانی که افرادی که در یک منطقه زندگی می کنند
فرهنگ و رسم های کشور دیگری را با آداب و فرهنگ خود ترکیب کنند
دچار دوگانگی شخصیتی می شوند. این موضوع سبب می گردد
که افراد نه فرهنگ خود را به درستی به جا آورند و نه فرهنگ بیگانه را به درستی استفاده نمایند.

تهاجم فرهنگی و نتایج مخرب آن روی انسان

  • رتبه1 از 5
  • چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
  • به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟

    لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید