ایلات عمده کشور را نام ببرید جغرافیا دهم

 • رتبه2 از 5
 • چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
 • سوالات درس نه جغرافیا دهم

  درس سکونتگاه های ایران بدین شرح است:

  1-تعریف سکونتگاه ازدیدگاه جغرافیا را بنویسید.

  سکونتگاه محلی است از مجموعه مساکن که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند.

  2-دو سکونتگاه را نام ببرید.

  شهر و روستا

  3-عوامل شکل گیری سکونتگاه ها را نام ببرید.

  آب وخاک

  4-کدام عامل درشکل گیری سکونتگاه ها نقش بیش تری دارد؟

  آب

  5-الف-نقش آب درایجاد سکونتگاه ها توضیح دهید.

  -بسیاری از سکونتگاه های ّ اولیه، در کنار رودها به وجود آمده است.

  -آب در هر مکان، در تمایل انسان به کار کشاورزی و ساکن شدن به صورت دائم در مکان، عامل مهمی است.

  ب- چه عواملی درپراکندکی جغرافیایشهرها نقش دارد؟

  میزان ارتفاع و آب وهوا(عرض جغرافیایی)

  پ-با توجه به جدول نقش میزان ارتفاع را درپراکندگی جغرافیایی شهرها را بنویسید.

  با توجه به اطلاعات جدول 53درضد از شهرهای ایران در ارتفاع 1000تا 2000متری اط سطح دریا قرار دارند و درنواحی با ارتفاع بیش از 2000تر فقط 7درصد شهرها استقرار یافته اند.

  6-روستا ها چگونه پدید آمدند؟

  با ساکن شدن انسان در یک مکان، اولین سکونتگاه ها به نام روستا پدید آمد.

  7-سکونتگاه های شهری چگونه پدید آمدند؟

  افزایش جمعیت در سکونتگاه های روستایی، زمینه ساز ایجاد شهرهای اولیه شد.

  8-عوامل مهم درشکل گیری و تغییر سکونتگاه ها را نام ببرید.

  آب-خاک-شیب زمین

  9-کدام عوامل موجب گسترش سکونتگاه ها می شود؟

  اوضاع جغرافیایی (طبیعی، انسانی) مناسب

  10-شهرباستانی بیشاپور درکجا قرار دارد؟

  در شمال غربی کازرون

  11-اهمیت شهربیشاپوردردوره ساسانیان چه بود؟

  اهمیت ارتباطی مهمی در ایران داشت.

  12-علل از بین رفتن شهربیشاپورچیست؟

  جنگ و بیماری سبب از بین رفتن این شهر شد.

  13-انواع سکونتگاه ها را نام ببرید.

  زندگی شهری-زندگی روستایی-زندگی عشایری

  14- قدیمی ترین نوع سکونتگاه که در ایران شناخته شده است چیست؟

  زندگی عشایری

  15-ویژگی های زندگی عشایرچیست؟

  -در این شیوه زندگی، سکونت ویکجانشینی دائمی دیده نمی شود.

  – عشایر به طور مستقیم از منابع طبیعی استفاده می کنند.

  -عشایر، زندگی اجتماعی قبیله ای دارند و از ایل و طایفه تشکیل شده اند و پیوندهای خویشاوندی با هم دارند.

  16-مهم ترین ایلات مهم کشوررا نام ببرید.

  ایل سون، بختیاری، قشقایی و ترکمن از ایلات عمده کشور ایران هستند.

  17-چرا قرن هاست درایران شرایط مناسبی برای فعالیت دامپروری به وجود آمده است؟

  در ایران، وجود کوههای البرزو زاگرس و نیز دشت های پست و هموار مجاور آن ها

  18-روستا را تعریف کنید.

  روستا، محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستاییان به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.

  19-ویژگی های روستا را بنویسید.

  -فضای باز اطراف روستاها، چشم اندازهای طبیعی زیبایی را برای روستاییان فراهم کرده است.

  -روستاییان نسبت به آداب و رسوم محل زندگی خود، پایبند هستند. بسیاری از روستاییان در کاشت، داشت و برداشت محصول، با یکدیگرهمکاری میکنند.

  – آب و هوای پاک، اوضاع زندگی بهتر و سالم تر را برای روستاییان فراهم آورده است.

  -معمولاً در روستاها، عرضه خدماتی نظیر بیمارستان، فروشگاه و حمل و نقل عمومی، کمتر و محدودتر است.

  -شغل اصلی روستاییان کشاورزی و دامداری است.

  20- ملاک تبدیل هر سکونتگاه روستایی به شهری در ایران چیست؟

  -جمعیت 10هزارنفر

  – داشتن شهرداری

  21-ویژگی های سکونتگاه شهری را بنویسید.

  -جمعیت زیاد

  -بیشتر مردم سکونتگاه شهری، در بخش خدمات و صنعت شاغل هستند.

  -در شهرها تفاوت بسیاری در ارزش ها، آداب ورسوم و شیوه زندگی مردم وجود دارد.

  22-جمعیت زیاد شهرها چه تاثیری درشهرها داشته است؟

  جمعیت زیاد سبب شده است خانه ها فشرده و محله ها پرتراکم شود.

  23- اجزای سکونتگاه های روستایی را نام ببرید.

  خانه ها، مزارع، چراگاه ها، باغ ها، مکان های عمومی، مساجد، میدان ها و راه ها

  24-اجزای سکونتگاه شهری را نام ببرید.

  کاشانه ها، خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و تفریحی، دانشگاهی، بازار و مراکز درمانی

  25-چه عواملی موجب پیدایش شکل های مختلفی از سکونتگاه ها شده است؟

  چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی

  26-انواع شکل روستاها را نام ببرید.

  روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده

  27-ویژگی روستاهای پراکنده را بنویسید.

  در روستای پراکنده، خانه ها با فاصله از هم قرار دارد.

  28-روستاهای متمرکز تحت تاثیرچه عواملی شکل گرفته اند؟

  روستاهای متمرکز تحت تأثیر پدیده های اطراف خود است؛

  29-انواع روستاهای متمرکز را نام ببرید.

  خطی-میدانگاهی-پلکانی

  30-روستای طولی را تعریف کنید.

  روستاهایی که در منطقه ساحلی و یا کناره یک رود قرار دارد و یا در امتداد یک جاده شکل می گیرد.

  31-روستاهای میدانگاهی را تعریف کنید.

  روستاهایی که در اطراف چشمه ها، چاه ها ومظهر قنات ها گسترش می یابد.

  32-روستاهای پلکانی را تعریف کنید.

  روستاهایی که در دامنه یک کوه استقرار یافته اند.

  33-انواع شکل سکونتگاه های شهری را نام ببرید.

  شطرنجی-شعاعی-خطی-ترکیبی

  34-شهرها با توجه به چه عواملی شکل های مختلفی دارند؟

  توجه به چگونگی پیدایش و کارکردهای مختلف خود، شکل های متفاوت دارد.

  35-علت پیدایش شهرها یا شکل ترکیبی را بنویسید.

  زیرا اینگونه شهرها در دوره های مختلف گسترش پیدا کرده است.

  36-کدام عامل مهم موجب تغییر شکل سکونتگاه ها شود؟

  افزایش جمعیت

  37-کدام عوامل موجب افزایش جمعیت شهرنشین درکشورشده است؟

  -رشد سریع جمعیت و افزایش جمعیت شهرها

  -تبدیل نقاط روستایی به شهر (تأسیس شهرداری،) و افزایش تعداد نقاط شهری

  38-چه عاملی موجب ایجاد شهرهایی با جمعیت میلیونی درکشور شده است.

  رشد شتابان شهرنشینی

  39-کلان شهررا تعریف کنید.

  در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشته باشد، کلان شهر می گویند.

  40-چرا زندگی درشهرهای بزرگ کشوردشوارشده است؟

  مشکلات ونارسایی هایی درشهرهای بزرگ وجوددارد. این نارساییها در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، زندگی دراین شهرها را دشوار کرده است.

  41-نقش هر سکونتگاه برچه اساسی تعیین می شود؟

  نقش هر سکونتگاه براساس وضع جغرافیایی آن، اعم از انسانی یا طبیعی تعیین می شود؛

  42-مهم ترین نقش شهرهای ایران را نام ببرید.

  -نقش زیارتگاهی مانند شهرهای مقدس مشهد و قم که به دلیل وجود زیارتگاه ها مورد توجه زائران است.

  -نقش دانشگاهی مانند شهرهای تهران و تبریزبه دلیل اقامت دانشجویان از سراسر کشور

  -نقش صنعتی مانندشهرهای اصفهان و اراک به دلیل وجود کارخانه های مهم

  43-نقش شهرهای اصفهان و تهران را بنویسید.

  صنعتی-دانشگاهی

  44-دو شهربا نقش صنعتی نام ببرید.

  اراک-تبریز

  45-دوشهرزیارتگاهی را نام ببرید.

  قم-مشهد

  46-سه ویژگی مهم درمورد نقش شهرهای ایران را بنویسید.

  - امروز اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارد و این نقش ها را با هم ایفا می کند.

    -نقش سکونتگاه در چهره و سیمای آنها منعکس می شود. مثلا سیمای سکونتگاه دانشگاهی با سکونتگاه صنعتی تفاوت دارد.

   -ممکن است نقش سکونتگاه در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد؛ مثلا سکونتگاه صنعتی به تدریج نقش های اداری و سیاسی را نیز به عهده بگیرد.

  47-پدیده شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف کنید.

  حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستاها

  48-علل پدیده شهرگریزی یا مهاجرت معکوس را بنویسید.

  آلودگی هوا، گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی

  49-نام دیگرمهاجرت معکوس را بنویسید.

  شهرگریزی

  50-نام دیگرپدیده شهرگریزی را بنویسید.

  مهاجرت معکوس

  51-از دیدگاه دانش جغرافیا « به مجموعه مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند …….. گفته می شود.

  الف( روستا ب( سکونتگاه ج( شهر د( خانه باغ  52-از بین عوامل موثر در شکل گیری سکونتگاه های ایران کدام عامل بیشترین اهمیت را دارد؟

  الف( ارتفاع ب( آب ج( عرض جغرافیایی د( راه های ارتباطی  53-به محلی که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است گفته می شود؟

  الف( سکونتگاه عشایری ب( شهر ج( سکونتگاه های پراکنده د( روستا

  54- ملاک تبدیل سکونتگاه روستایی به شهری در ایران کدام است؟

  الف( جمعیت بیش از 10000 نفر ب( جمعیت 10000 نفر و داشتن شهرداری

  ج( جمعیت 10000 نفر و اشتغال به کشاورزی د( جمعیت 10000 نفر و تشخیص وزارت کشور

  55-شکل های مختلف سکونتگاه به چه عواملی بستگی دارد؟

  الف- به خانه ها، مزارع، چراگاه ها و باغ ها

  ب( به خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و بازارها

  ج( به چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی

  د( به رابطه متقابل بین انسان و محیط بستگی دارد

  56-درنقشه ایران شماره های 1تا 4 مربوط به کدام کلان شهرهای کشورمی باشد؟
  سوالات متن درس 9 جغرافیا دهم
  سوالات متن درس 9 جغرافیا دهم

  شماره 1-مشهد

  شماره 2-تبریز

  شماره 3-اهواز

  شماره4-شیراز

  57-با توجه به نقشه پراکندگی جمعیت درکشورچه عواملی درپراکندگی جغرافیایی کشوربه شکل نامتعادل نقش دارد؟

  عوامل متعددی نقش دارد مانند ناهمواری ها(دشت و کوهستان ها)،رودهای دائمی و غیردائمی،صنایع و معادن،اقلیم،عوامل فرهنگی و سیاسی و مذهبی و غیره


  ارائه شده توسط : حسین ایزدی

  در وب سایت : پرشین جم


  تحقیق آماده | | بازدید | : mohsenfalse

  ارسال دیدگاه برای پست : ایلات عمده کشور را نام ببرید جغرافیا دهم

 • نرگس در مورد :مهم ترین فایده حجاب چیست میگه :

  نمیدونم

  پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • حسام در مورد :انواع تصمیم گیری را نام ببرید تفکر هشتم میگه :

  تصمیم گیری آنی

  پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • Rahil در مورد :میتوکندری چیست علوم هفتم میگه :

  عالی هر سوالی بخوای هست و به راحتی به جواب میرسی

  سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • بنیامین در مورد :مهم ترین محصول کشاورزی آسیا میگه :

  مهپ ترین محصول کشاورزی اسیا چیست

  دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • النا در مورد :من یک نوجوان ایرانی هستم که تصمیم دارم میگه :

  خوب

  پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

  • ...

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟