انواع کانون های آبگیر را نام ببرید

 • رتبه2 از 5
 • چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
 • -مهم ترین منابع آب قابل دسترس را بنویسید .
  در فصول سرد سال، ریزش برف و باران به صورت جریان آب رودها، منابع آب کشور را تغذیه می
  کند و در فصول گرم، آب های فرو رفته در زمین به صورت چشمه، چاه و قنات، آب مورد نیاز ساکنان
  بخش های مختلف را تأمین می نمایند .
  2 -پدران ما برای تامین آب چه اقداماتی را انجام دادند؟
  پدران ما در قرن های گذشته با توجه به کم آبی و خشک بودن سرزمین ایران برای دستیابی به
  آب، حفر قنات را ابداع کرده اند تا در تمام سال، آب مورد نیاز را در اختیار داشته باشند .
  3 -ویژگی های رودهای ایران را بنویسید .
  - در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل بهار رخ میدهد، به این دلیل هر چه به
  پایان این دوره نزدیک تر می شویم، آب دهی رودها بیشتر می شود .
  - با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها، هر چه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب
  رودها کم تر می شود .
  30
  - رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند، دائمی هستند. اگر این رودها در
  نواحی مرطوب، جریان یابند مقدار آب آنها بیش تر خواهد بود .
  - رودهای مناطق نسبتاً خشک بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی، و مقدار آب آنها در سال های
  مختلف متفاوت است .
  4 -کانون آبگیررا تعریف کنید .
  در مناطق کوهستانی، مکان هایی وجود دارد که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند. به این
  مکان ها کانون های آبگیر می گویند .
  5 -کانون های آبگیر در حد فاصل ......................قرار دارند و بر خط تقسیم آب های محلی منطبق
  هستند .
  حوضه های آبریز
  6 - درچه صورتی رودهایی که از کانون های آبگیر سرچشمه می گیرند در جهات مختلف جریان
  یابند؟
  گاهی آب کانون های آبگیر وارد چندحوضه آبریز نزدیک خود می شوند. بنابراین رودهایی که از
  کانون های آبگیر سرچشمه می گیرند ممکن است در جهات مختلف جریان یابند .
  7 - انواع کانون های آبگیر را بنویسید .
  دائمی-فصلی-اتفاقی
  8 -کانون آبگیر دائمی چه ویژگی هایی دارند؟
  کانونهای آبگیری که بیش از 500 میلیمتر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از سال، این
  بارشها اتفاق بیفتد، به آنها کانون های دائمی میگویند .
  9 -کانون آبگیر فصلی چه ویژگی هایی دارد؟
  31
  اگر کانون های آبگیر در فصول سرد سال، ذخیره برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ
  کنند، بدون توجه به میزان بارش و زمان آن جزء کانون های فصلی به شمار می رود. کانون های
  آبگیر فصلی را روی نقشه مشخص کنید .
  10 -کانون آبگیرموقتی چیست؟
  در کوهستان های نزدیک به مناطق گرم وخشک، که گاهی بارش های کوتاه و اتفاقی رخ می
  دهد، نوعی کانون آبگیرموقت شکل می گیرد که آنها را کانون های اتفاقی می نامند. کانون های
  آبگیر اتفاقی را روی نقشه مشخص کنید .
  11 -حوضه آبریز را تعریف کنید .
  به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین
  ترین نقطه آن هدایت کند، حوضه آبریز می گویند .
  12 - انواع حوضه آبریزرا نام ببرید .
  داخلی-خارجی
  13 -حوضه آبریزخارجی چیست؟
  سرزمینی که رودهای آن به دریاهای اطراف کشور می ریزد؛ اما در طول مسیر، مورداستفاده قرار
  می گیرند .
  14 -حوضه آبریزداخلی چیست؟
  یعنی رودهایی که تمام آب آنها در کشور جریان دارد و وارد دریاچه های داخلی می شود .
  15 - مهم ترین دریاهای ایران را نام ببرید .
  در شمال و جنوب کشورمان دریاهای مهمی قرار دارد. در شمال، دریای خزر و در جنوب، خلیج
  فارس و دریای عمان .
  32
  16 -اهمیت دریاهای ایران چیست؟
  دریاها از این نظر، که ما را به سایر نقاط جهان متصل می کنند، بسیار اهمیت دارند، به گونه ای که
  ما در جنوب کشوراز طریق دریای عمان با اقیانوس هند ارتباط داریم و در شمال، دریای خزر از
  طریق کانال راه ولگا -دن به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است .
  17- جهت امتداد دریای خزرچیست؟
  دریای خزر، پهنه آبی بزرگی است که در امتداد شمال به جنوب کشیده شده است .
  18- نحوه پیدایش دریای خزررا بنویسید .
  این دریا ازبقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیمکره شمالی را پوشانیده بود.
  از حدود 60 میلیون سال پیش این دریا از بقیه آب های قدیمی جدا ماند و به شکل بزرگ ترین
  دریاچه جهان درآمد .
  19- چرا به دریاچه خزر، دریا می گویند؟
  به دلیل وسعت زیاد، نام دریا رابر آن نهادند .
  20 - نام های دیگر دریای خزررا بنویسید .
  این دریا را به نام های مختلفی می نامند؛ از جمله دریای مازندران، کاسپین، قزوین، گرگان،
  طبرستان، هیرکانی و دریای دیلم .
  درحال حاضر نام آن، دریای خزر است ودر نقشه های خارجی کاسپین نامیده میشود .
  21 - میزان طول وعرض دریای خزر ومیزان ارتفاع سطح آب دریای خزررا بنویسید .
  طول این دریا حدود 1200 کیلومتر و عرض متوسط آن 300 کیلومتر است .
  مساحت آن با توجه به تغییرات سطح آب، متفاوت است .
  میزان ارتفاع سطح آب دریای خزر نسبت به سطح آب های آزاد چقدراست؟
  سطح آب این دریا ازسطح آبهای آزاد حدود 28 متر پایین تر است ..
  33
  -22 شکل بستردریای خزرچگونه است؟
  بستر دریا از دو چاله تشکیل شده و دنباله رشته کوههای قفقاز، آن را به دو بخش تقسیم کرده
  است .
  23 -کشورهای اطراف دریای خزررا نام ببرید .
  - ایران درجنوب دریای خزر
  - جمهوری آذربایجان درغرب دریای خزر
  - روسیه درشمال دریای خزر
  - ترکمنستان درشرق دریای خزر
  - قزاقستان درشرق و شمال شرق دریای خزر
  24 - رودهای مهمی که به دریای خزر می ریزندرا نام ببرید .
  طولانی ترین رودهایی که به این دریا می ریزند عبارت اند از
  رود ولگا و اورال از شمال، سفید رود و هراز از جنوب، رود اترک و گرگان از جنوب شرق و رود کورا
  و ارس از سمت جنوب غرب .
  25 -اهمیت دریای خزررا بنویسید .
  از جمله دلایل اهمیت این دریا می توان به تجارت دریایی، بهره برداری از منابع نفتی، ویژگی های
  خاص محیط زیست، گردشگری و صید ماهی اشاره کرد. انواع ماهیان خاویاری جهان فقط در این
  دریا زندگی می کنند. بعضی از تالاب های حاشیه این دریا، محل توقف پرندگان مهاجر است. در
  بستر این دریا منابع وسیعی از نفت و گاز ذخیره شده است .
  26 - نحوه پیدایش خلیج فارس را بنویسید .
  34
  پیشروی آب اقیانوس هند از طریق دریای عمان و تنگه هرمز به دره های زاگرس جنوب شرقی،
  خلیج « خلیجی هلالی شکل درجهت شرقی غربی به وجود آورده که صدها سال است به آن
  میگویند » دریای پارس « یا » فارس .
  27 -ابعاد خلیج فارس را بنویسید .
  طول آن حدود 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است .
  28 - رودهای مهم که به خلیج فارس می ریزند را نام ببرید .
  کارون، کرخه و دالکی و مند .
  29 -پرآب ترین رود ایران کدام است؟
  کارون پرآب ترین و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است .
  30 -خورچیست؟
  میگویند؛ مثل خور موسی » خور « به خلیج های کوچک سواحل آن .
  31 - جزایرخلیج فارس را نام ببرید .
  جزایر قشم ، خارک، لاوان، کیش، فرور، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی، هنگام، لارک، هرمز .
  32 -بزرگ ترین جزیره ایرانی درخلیج فارس کدام است؟
  قشم
  33 -ااهمیت خلیج فارس را بنویسید .
  از جمله دلایل اهمیت این خلیج، تجارت دریایی و وجود منابع عظیم نفت و گاز در بستر آن و انواع
  ماهی و میگواست. خلیج فارس از مهم ترین مراکز صید و پرورش مروارید است. تنگه هرمز، که
  محل اتصال این خلیج به دریای عمان است یکی از مهم ترین مکان های نظامی جهان است .
  34 - ویژگی های دریای عمان را بنویسید .
  35
  - تنها دریای آزاد ایران، که از طریق آن می توان به آبهای همه دریاهای جهان دسترسی داشت،
  دریای عمانَ )مُکران یا مَکران( است .
  - دریای عمان بخشی از آبهای اقیانوس هند است که با تنگه مهم هرمز از خلیج فارس جدا می
  شود .
  - عمق این دریا گاهی تا 2000 متر هم می رسد، از این نظر برای عبور کشتی های تجاری و نفتکش
  های غول پیکربسیار مناسب است .
  35 - قابلیت های منطقه دریای عمان را بنویسید .
  - این منطقه دارای ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد بوده از جمله جنس ساحل، عمق
  بسیارخوب دریا و عدم نیاز به استفاده از آبراه و کانال های دریانوردی در سواحل مکران، امکان
  ساخت و توسعه بدون محدودیت بنادر، به ویژه جهت پهلوگیری کشتی های اقیانوسی را فراهم
  ساخته است .
  36 -تعریف آلودگی دریاها و پیامدهای آن را بنویسید .
  ورود مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه ماده یا انرژی به محیط زیست دریایی است که به کاهش تولید
  و همچنین کاهش رشدونمو جانداران منجر شود و تأثیرات سوء، بر سلامت و بهداشت آبزیان و
  انسان داشته باشد .
  37 - آلاینده هایی که دریاهای ایران را تهدید می کنند را نام ببرید .
  - فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی
  - زباله های جامد مثل پلاستیک
  - آلاینده های شیمیایی شامل مواد آلی، معدنی و رادیواکتیو
  - استخراج و حمل و نقل نفت
  - ورود کودها و سموم شیمیایی مصرف شده در اراضی کشاورزی توسط رودها
  38 -انواع دریاچه های ایران از نظرزمانی نام ببرید .
  36
  دائمی-فصلی
  39 - دریاچه از نظر چگونگی تشکیل، انواع مختلفی دارد.نام ببرید .
  دریاچه های قله سبلان و دماوند دریاچه آتش فشانی می گویند. دریاچه های یخچالی، تکتونیکی،
  سدی، ساحلی و هلالی، انواع دیگر دریاچه ها هستند .
  40 - بزرگ ترین دریاچه ایران را نام ببرید .
  دریاچه ارومیه
  41 - نام های دیگردریاچه ارومیه را بنویسید .
  چیچست و کبودان
  42 -منابع تامین آب دریاچه ارومیه را نام ببرید .
  آب این دریاچه علاوه برچشمه های کف و حاشیه آن، از طریق رودهای متعددی تأمین می شود
  مانند تلخه رود و زرینه رود و سیمینه رود
  43 - کدام قسمت دریاچه ارومیه عمیق تراست؟
  عمیق ترین نقطه این دریاچه در شمال غربی آن است .
  44 -جزایرمهم دریاچه ارومیه را نام ببرید .
  جزیره کبودان )قویون داغی،( اشک داغی،آرزو و اسپیر .
  45 -علل شوری زیاد دریاچه ارومیه را بنویسید .
  به علت عبور برخی از این رودها از لایه های نمکی، آب این دریاچه بسیار شور است، به حدی که
  هیچ موجود زنده ای نمی تواند در آب های آن زندگی کند. آرتمیا زمانی که هنوز آب دریاچه فروکش
  نکرده بود در آن زندگی می کرد .
  46 -اهمیت دریاچه ارومیه را بنویسید .
  وجود جزایر متعدد در آن است که محل سکونت انواع پرندگان مهاجر است .
  37
  وهمچنین در اطراف دریاچه، املاح و رسوباتی است که برای درمان امراض پوستی مورد استفاده
  قرار میگیرد .
  آب این دریاچه موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است .
  47 -دلایل کاهش آب دریاچه ارومیه را بنویسید .
  - گرم شدن عمومی هوا
  - کاهش بارش در حوضه آبریز دریاچه
  - برداشت بی حساب از چاه های اطراف دریاچه
  - تغییر کشت از محصولاتی که آب کمتری نیاز داشته اند، به محصولاتی که کشت آنها به آب
  زیادی احتیاج دارد .
  - تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه، در مسیر رودهایی که به آن می ریخت )احداث سدهای
  متعدد.(
  - وجود موانعی که چرخه آب را در دریاچه تغییر داده است .
  - تغییرات زمین ساختی بستر، به شکل بالا آمدن کف دریاچه  ارائه شده توسط : حسین ایزدی

  در وب سایت : پرشین جم


  تحقیق آماده | | بازدید | : mohsenfalse

  ارسال دیدگاه برای پست : انواع کانون های آبگیر را نام ببرید

 • نرگس در مورد :مهم ترین فایده حجاب چیست میگه :

  نمیدونم

  پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • حسام در مورد :انواع تصمیم گیری را نام ببرید تفکر هشتم میگه :

  تصمیم گیری آنی

  پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • Rahil در مورد :میتوکندری چیست علوم هفتم میگه :

  عالی هر سوالی بخوای هست و به راحتی به جواب میرسی

  سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • بنیامین در مورد :مهم ترین محصول کشاورزی آسیا میگه :

  مهپ ترین محصول کشاورزی اسیا چیست

  دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • النا در مورد :من یک نوجوان ایرانی هستم که تصمیم دارم میگه :

  خوب

  پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

  • ...

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟